ИТ системите в съдилищата започват да си “говорят”

Категория: Интернет , Системна интеграция , Мрежи , ИТ политика , закони
it FORUM
вторник, 21 Април 2009 9:06ч

ИТ системите в съдилищата започват да си “говорят”

Ваню Кръстев

Висшият съдебен съвет (ВСС), използвайки Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК), изготви проект на стойност 2 013 470 лева, с който да обнови информационните системи на органите на съдебната власт.


Първият проблем за решаване е, че в момента системите в съдилищата не могат да обменят данни помежду си. Вторият е, че няма добър контрол върху дейността на вещите лица. Третият засяга изготвянето на единен портал, през който всеки гражданин да се запознава със съответния съдебен акт, който го интересува. Четвъртата насока на работа по проекта е използването на електронния подпис в съдебната система.

Обновяване на съдебните информационни системи


В проекта на ВСС фирма Информационно обслужване ще обнови разработената от нея съдебна административна система “Съдебно деловодство”. Тя работи в съдилищата от 1998 г. От включените в проекта 146 съдилища в момента общо 115 са ползватели на системата, в това число 21 окръжни и 93 районни съдилища и един апелативен съд. Функционалностите, които ще бъдат заложени в развитието на системата, са автоматизираното разпределение на съдебните заседатели на случаен принцип и безхартиен обмен на данните между съдилищата при обжалване на съдебните актове, препращане на дела по подсъдност и препращане на дела поради конфликт на интереси. Заложени са също и възможността за автоматизирана подготовка на съдебните актове с пълно заличаване на личните и конфиденциални данни на лицата и публикуването им на централния уеб портал на съдилищата, както и електронен обмен на данни със специализираната система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица.


Системата за управление на съдебните дела (СУСД), разработена от Siemens IT Solutions and Servicesе, също ще бъде осъвременена в съответствие с актуалната нормативна база към ноември 2004 г. В периода 18.04.2006 – 18.04.2008 Сименс ЕООД поддържа гаранционно СУСД и са продуцирани три нови версии, в които са отразени подобрения в системата, породени от реалната експлоатация. След този период във връзка с настъпили промени в нормативната база стават належащи допълнителни актуализации на информационната система. Понастоящем тя е внедрена и се използва успешно в Софийския окръжен съд, девет районни съдилища от съдебния окръг и Софийски районен съд.


Сред целите на осъвременяването на системата са осигуряване на възможност за безхартиен обмен на данните между съдилищата, регистриране на събития от обществено значение за съдебната статистика в стандартизирана форма и извеждане на съдебните актове за публикуване съгласно изискването на чл. 64 от Закона за съдебната власт.
Латона България също ще обнови своята Автоматизирана система за управление на делата (АСУД), разработена по проект за развитие на съдебната система на Американската агенция за международно развитие. Основните точки, върху които компанията ще се фокусира, са осигуряване на обмен на данни между отделните системи за управление на съдебните дела за действието им като единна система и възможност за автоматично извеждане на съдебните актове със заличени лични и конфиденциални данни за максимално ефективно изпълнение на Закона за съдебната власт, съгласно който те се публикуват на страниците на съдилищата.


Към проекта на ВСС е включен и Консорциум Декстро Груп, учреден от фирмите Декстро Груп ООД, ЕТ Паралел – Иван Кодинов и Декстро Груп Германия. ЕТ Паралел участва като разработчик на инструмента EMGS, чрез който е създадена деловодната система със същото име.


Така тези четири продукта, които в момента са в съдилищата, след завършване на проекта на ВСС би трябвало да започнат да си “говорят”. Това засега не се случва, защото няма единен формат на данните на входа и на изхода. За да се осъществи този обмен, е съставена работна група от представители на четирите разработчика, която подготвя вида на пакетите информация, които ще се обменят, и комуникационния модел със средствата за защита, чрез който системите ще обменят данни.


Нещо повече – разработчиците уверяват, че ще постигнат съвместимост на системите си с ядрото на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), въпреки че ВСС не е включен като ведомство, участващо в нейната разработка (законодателят е решил тя да се изгражда от Министерството на правосъдието).

Представител на ВСС увери, че ще се търсят възможности за последваща комуникация с ЕИСПП, ако тя въобще бъде изградена по този начин (в момента се обсъжда промяна във философията на нейната структура).  

Създаване на централен сайт за публикуване на съдебните актове

Фирма Норма ще проектира, разработи и въведе в експлоатация централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове. Разработката ще се осъществи на три етапа – до 25. 09. 2009 г. ще се извършва инсталиране на съответния софтуер на сървърите на ВСС и въвеждането им в експлоатация, както и провеждане на тестове на системата и обучение на администрацията за работа с портала. Той ще бъде инсталиран на централен сървър и разработен с технологии, даващи възможност да се интегрира с Портала на електронното правосъдие (да се вгради в него), така че да позволи визуализацията на всички актове с преглед по категории и разширено търсене. Уеб сайтът ще дава възможност на потребителите да преглеждат данните за постъпилите в системата постановени съдебни актове и техните последващи редакции. При организацията на потребителския интерфейс ще бъде спазено изискването на наредбата за  електронните административни услуги, като екранните форми ще се реализират в съответствие с всички стандарти, като по този начин ще се гарантира определянето на структурите и визуализирането на елементите.


Съдебните актове ще бъдат публикувани съгласно изискването на чл. 64 от Закона за съдебната власт със заличени лични и конфиденциални данни. Сайтът ще предлага възможност за визуализиране на актовете, поставени от всеки отделен съд, групирани по определени показатели с възможност за разширено търсене по различни критерии, включително пълнотекстово. Ще предоставя и достъп по електронен път на информацията за съдебните актове незабавно след нейното създаване и потвърждение.

Софтуер за контрол на вещите лица

Създаването на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица за подобряване обслужването на гражданите и организациите е поверено на Консорциума С.А.Консултинг, чиито членове са Сиела Софт&Паблишинг и ИТ компанията АБАТИ.  Проектът трябва да приключи до края на септември и неговата същност е заложена още в Закона за съдебната власт, в който има задължението за антикорупционната мярка “случаен избор”. Факт е че тя проработи при разпределяне на делата  между съдебните състави и същият принцип трябва да бъде постигнат и при възлагане на експертизи. Експертизите в много от делата и най-вече в наказателните са всъщност решаващите и на практика предопределят изхода на съдебния процес. Софтуерът, който С.А.Консултинг трябва да направи цели постигането именно на тази цел – база данни с всички вещи лица. В момента ситуацията е доста разпиляна - всеки съд отделно си публикува  списък на одобрените и назначени от него вещи лица и от време на време го актуализира. В резултат на създаването на тази централизирана база данни всички вещи лица ще бъдат “видими” и ще има една “софтуерна принуда” към административните ръководители тези списъци да бъдат регулярно актуализирани (в момента има крайни случаи на починали вещи лица, които продължават да фигурират в тях). Редовната актуализация на базата данни с вещи лица ще даде възможност за извършване на случаен избор. Това ще предотврати и опитите за корупция, тъй като в момента експертизите се назначават по преценка на съдебните състави.


В системата за управление на базата данни ще се използват вече закупени и предоставени на Висшия съдебен съвет лицензи за Oracle така, че в проекта на Консорциум С.А.Консултинг е заложена само софтуерната разработка на системата.

Електронен подпис в съдебната система

На Фондация “Право и Интернет” е възложено да изгради нормативната уредба за въвеждане на електронен документ и електронен подпис в съдебната система.  Използването на е-подписа в съдебната система бе изключено от приложението на Закона за електронния подпис. Понастоящем е в сила и Законът за електронното управление, който задължи администрациите да предоставят всичките си административни услуги по електронен път.


В съдебната система  използването на електронен подпис и електронни документи е различно, логистиката на процесите е различна, правата, които могат да се упражнят по електронен път, са определени по съвсем различен начин от специални процесуални закони. В това отношение има достатъчно много добри практики, вече има и концептуални основополагащи документи на ЕС, които посочват на държавите членки в каква посока се очаква да развиват своите услуги към гражданите. От Фондацията обещават проектът да бъде широко обсъден със заинтересованите лица.


Етикети: Интернет , сървъри , Oracle , монитори , софтуер , е-подпис , МОН , интерфейс , СЕК , НАП , Сименс , сайт , уеб сайт , Информационно обслужване , портал , Siemens , тестове , сървър , ядро , уеб , София , обучение , информационни системи , съдебната власт , МВР , Латона , стандарт , Сиела , СЕП , програма , проект , ГИС , работа , България , ИТ , система за управление , C , информационна система , лицензи , ИРМ , електронен подпис , електронни документи , защита , IT , ИКТ , информация , фондация , ИТ системи , ОПАК , ЕИСПП , ВСС , закони , Мания , Норма , ГИС , СЕМ , обмен на данни , БИ , СКАТ

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени